Воскресенье, 26 марта
Shadow

Святой апостол Иаков Заведеев

Апостол родился в Палестине 18 ноября 3 года до нашей эры. Старший брат Иоанна Богослова.

По сообщениям Евангелий, вместе с отцом и братом был рыбаком. Сцена призвания братьев описана в Евангелии от Матфея (4:21) и Марка (1:19).

Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются сыновьями Зеведеевыми по имени их отца Зеведея, также, по сообщению евангелиста Марка (Мк.3:17), Иисус назвал братьев Воанергес (греч. Βοανηργες, арамейское слово, расшифровываемое в Новом Завете как «сыновья грома»), очевидно за порывистый характер. В литературе Иакова Зеведеева также часто называют Иаковом Старшим, чтобы отличить его от апостола Иакова Алфеева и Иакова, «брата Господня» или Иакова Младшего.

Иаков наряду с братом и апостолом Петром был самым приближенным учеником Господа. Вместе с Петром и Иоанном он стал свидетелем воскрешения дочери Иаира (Мк.5:37; Лк.9:51). Только их Иисус сделал свидетелями своего Преображения (Мф.17:1; Мк.9:2 и Лк.9:28) и Гефсиманского борения (Мк.14:33).

Иаков Заведеев имел не только строптивый характер, но был ещё и бесстрашен: когда после распятия Иисуса все ученики, опасаясь гонений, отправились из Иудеи, он пошел наперекор судьбе — остался в Иудее и стал проповедовать в местах, где было большое скопление народа.

Толпы желающих послушать его речи ходили за ним повсюду.

Трижды ученик Иисуса Христа был судим. Первый раз Иаков отсидел четыре года, вышел из тюрьмы и прямо здесь же провёл свою первую проповедь. Через год его вновь посадили на три года. На свободе он был недолго — всего полгода. Но через полгода апостол вновь сел на два года.

В 42 году по приказу Ирода Агриппы I его вновь схватили, но на этот раз после пыток, которыми хотели заставить Иакова отказаться от веры, поняли, что это бесполезно, и казнили. Произошло это 17 сентября 42 года, ему отсекли голову. Через два месяца Иакову исполнилось бы только сорок пять лет.

В Деяниях сообщается и о его смерти (12:2), согласно этому сообщению царь Ирод Агриппа I «убил Иакова, брата Иоанна, мечом (греч. μαχαίρᾳ)».

Апостол Иаков — единственный апостол, чья смерть описана на страницах Нового Завета.

 Апостол Иаков был погребен в Капернауме.

Почитание:

— в Католической церкви — 25 июля, в Православной церкви — 30 апреля (13 мая) и 30 июня (по юлианскому календарю).

Согласно преданию, после мученической кончины апостола на Святой земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Улья (там, где появится позже город Сантьяго-де-Компостела). В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными. Тогда же возникла легенда о проповеди самого Иакова на Пиренейском полуострове, исторически совершенно неправдоподобная.

В 896-99 годах король Альфонс III издал указ, и на месте находки над мощами была построена небольшая церковь. Само место было названо Компостелла (лат. Campus Stellae, «Место, обозначенное звездой»). Святой Иаков, чудесно являвшийся во время битв с маврами, стал покровителем Испании и Реконкисты. Как апостол, предпринявший, по преданию, во время своего служения далёкое путешествие из Святой земли в Испанию, он стал считаться покровителем паломников. К XI веку паломничество в Сантьяго-де-Компостела приобрело статус второго по значимости паломничества (после паломничества в Святую землю).

В конце XX века традиция возродилась: для того, чтобы получить свидетельство о пройденном «пути Иакова», паломник должен пройти сто или проехать на велосипеде двести километров. По прибытии в город паломник предъявляет в соборе специальный документ «credencial» (паспорт пилигрима, действующий ещё со времен Средневековья) с отметками, сделанными в находящихся на пути пунктах, после чего получает написанный на латыни «Сертификат Компостелы». Когда день поминовения апостола Иакова, 25 июля, выпадает на воскресенье, то в Испании объявляется «год святого Иакова», соответственно, церковные празднества в этом году особенно торжественны.

В честь апостола Иакова названа столица Чили — Сантьяго.

Апостол считается покровителем района Марьялва в Португалии.

Святое место — Сирия, г. Абу-Кемаль (святой источник на южной границе города). Покровительствует — Сирии, Ираку, южному Ирану, южному Афганистану, западной Индии, Пакистану.

Апостола Иакова Заведеева просят об успехах в рыболовстве, о покровительстве рыболовам.

 

 

Молитва апостолу Иакову Заведееву

О, преславный апостоле Иакове, душу за Христа предавший и кровию твоею пажить Его удобривший! Услышь чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело, и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся.

О, сильний! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь, и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь.

Материал подготовил диакон Владимир Букштунович

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *